1. Definities

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Kringloop-Limburg te Hprn.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kringloop-Limburg te Horn een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kringloop-Limburg te Horn en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 • Artikel: alle door Kringloop-Limburg te Horn ter verkoop aangeboden goederen.
 • Algemene levering- en verkoopvoorwaarden: deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden van Kringloop-Limburg te Horn.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, strekkende tot onder meer de verkoop en levering van goederen en diensten, tenzij tussen Kringloop-Limburg te Horn en de Klant anders is overeengekomen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de Overeenkomst wezenlijk beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden.
 3. Indien een bepaling van de verkoopvoorwaarden nietig is, vernietigd wordt of onredelijk bezwarend is of zal blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Kringloop-Limburg te Horn en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kringloop-Limburg te Horn zijn aanvaard.
 5. Kringloop-Limburg te Horn is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van Kringloop-Limburg te Horn te wijzigen.
 6. Kringloop-Limburg te Horn heeft het recht bepaalde werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst te laten verrichten door derden.

3. Verkoop artikelen

 1. Kringloop-Limburg te Horn verkoopt alleen artikelen die in de winkel staan uitgestald.  
 2. Niet geprijsde artikelen worden niet verkocht.
 3. Foutief geprijsde of niet geprijsde artikelen worden geacht niet ter verkoop te zijn aangeboden. Of er sprake is van een foutief geprijsd artikel is uitsluitend ter beoordeling van het kassapersoneel van Kringloop-Limburg te Horn. Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen binden Kringloop-Limburg te Horn niet.
 4. Artikelen die als set geprijsd zijn, worden ook als set verkocht.
 5. Kringloop-Limburg te Horn heeft het recht om het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te halen.
 6. Elektrische artikelen zijn getest. Getest betekent dat alle functies, zoals bedoeld door de fabrikant, werken.

4. Offertes

 1. Alle door Kringloop-Limburg te Horn uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
 2. Kringloop-Limburg te Horn behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
 3. Kringloop-Limburg te Horn is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.
 4. Indien de aanvaarding door de Klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Kringloop-Limburg te Horn daaraan niet gebonden.
 5. Kringloop-Limburg te Horn kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Prijs

 1. Alle prijzen van artikelen zijn in euro en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen vanwege overheidswege opgelegd, maar exclusief eventuele bezorgkosten.
 2. Over prijzen wordt niet onderhandeld.
 3. Kringloop-Limburg te Horn heeft het recht de met de Klant overeengekomen prijs te verhogen in verband met het doorberekenen van prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 5. De genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de Klant door Kringloop-Limburg te Horn ontvangen binnen acht dagen nadat de Klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

6. Betaling

 1. Artikelen worden tegen contante betaling bij de kassa betaald.
 2. De kosten van eventuele bezorging worden vooraf, gelijktijdig met de betaling van de koopprijs aan Kringloop-Limburg te Horn afgerekend.
 3. Facturen van Kringloop-Limburg te Horn dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door Kringloop-Limburg te Horn aan te geven wijze. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de Klant terstond opeisbaar en is de Klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
 4. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

7. Ruiling

 1. Artikelen worden niet geruild.
 2. Nadat een artikel bij de kassa is afgerekend, kan het betreffende artikel niet worden geruild of teruggebracht met uitzondering van artikelen die niet beantwoorden aan de Overeenkomst.  
 3. Ruilhandel is niet mogelijk. Men kan dus geen rechten ontlenen, bij aankoop van artikelen, als men goederen heeft afgestaan. 

8. Reserveren

 1. Alleen grote meubels kunnen 24 uur gereserveerd worden. Alleen zondag wordt niet als werkdag beschouwd.

9. Bezorgen

 1. Artikelen kunnen tegen betaling bij de Klant aan huis bezorgd worden binnen ons bezorgingsgebied.
 2. Bij het bezorgen van artikelen worden de artikelen afgeleverd direct achter de voordeur op de begane grond, mits bereikbaar met tilhulpmiddelen. Bij hoogbouw wordt alleen op een verdieping afgeleverd als er een werkende lift aanwezig is die voldoende volume heeft voor het te bezorgen artikel. Ook in dit geval wordt afgeleverd direct achter de voordeur, mits bereikbaar met tilhulpmiddelen.
 3. Indien het bezorgen van zware artikelen vereist dat hulpmiddelen gebruikt moeten worden, dan wordt dit alleen gedaan als het pad of de weg naar de voordeur begaanbaar is voor deze hulpmiddelen.
 4. Indien de bezorgers van het artikel, op verzoek van de Klant, het artikel verder plaatsen dan direct achter de voordeur, dan is dit voor risico van de Klant.
 5. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de afstand tussen Kringloop-Limburg te Heythuysen en het afleveradres. De tarieven zijn verkrijgbaar bij de kassa van Kringloop-Limburg te Horn.
 6. De artikelen en de bezorgkosten dienen voor aflevering betaald te zijn.
 7. Bij bezorgen aan huis van gedemonteerde artikelen, dient men zelf de artikelen te monteren.
 8. Indien men niet thuis is op het afgesproken dagdeel bij het afleveren van de artikelen, worden er bij een tweede bezorging opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht.
 9. Indien artikelen worden bezorgd, dan kan het vervangen artikel door Kringloop-Limburg te Horn worden meegenomen, indien dit is afgesproken bij het maken van de bezorg afspraak.

10. Opslag en zelf ophalen

 1. Artikelen kunnen bij Kringloop-Limburg te Horn kort worden opgeslagen zonder opslagkosten. Zaterdag wordt gerekend als werkdag. De dag van aankoop is de 1e dag van opslaan.
 2. Na de gratis opslagperiode kost opslaan 2,50 per werkdag.
 3. Gekochte artikelen dienen binnen 2 weken opgehaald te zijn. Artikelen die langer blijven staan vervallen na deze periode automatisch aan Kringloop-Limburg te Horn.
 4. Bij het ophalen van artikelen moet de kassabon worden overlegd.

11. Inspectie en schadeclaim

 1. Artikelen worden verkocht in de staat waarin ze op dat moment verkeren. De eigen beoordeling is hierbij van doorslaggevend belang. Het is Kringloop-Limburg te Horn niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. Kringloop-Limburg te Horn kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product.
 2. De Klant kan uiterlijk binnen 5 werkdagen gebreken en/of schade aan het aangekochte artikel aan het Kringloop-Limburg te Horn melden.

12. Aansprakelijkheid

 1. Kringloop-Limburg te Horn is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken. Met name voor elektronische apparaten en gastoestellen is het dringende advies dat de Klant voorafgaand aan ingebruikname, de technische staat zo zorgvuldig mogelijk onderzoekt en voor zover van toepassing laat aansluiten door een erkende installateur.
 2. De omvang van de aansprakelijkheid van Kringloop-Limburg te Horn is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.
 3. Kringloop-Limburg te Heythuysen is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Klant tijdens diens aanwezigheid in het Kringloop-Limburg te Horn.

13. Garantie

 1. Kringloop-Limburg te Horn geeft garantie op alleen elektrische artikelen. Deze garantie is 5 werkdagen. De dag van aankoop wordt gerekend als de 1e werkdag.
 2. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de kassabon kan worden overlegd.
 3. De Klant dient aan te tonen dat het artikel binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.
 4. Ingeval van gebreken wordt door Kringloop-Limburg te Horn per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en in welke mate er sprake is van een gebrek. Kringloop-Limburg te Horn geeft binnen vijf werkdagen ná ingebrekestelling door de Klant uitsluitsel aan de Klant of sprake is van een gebrek waarvoor de garantie geldt.
 5. Kringloop-Limburg te Horn heeft in geval van gebreken het recht te kiezen om het artikel te vervangen door een vergelijkbaar artikel dan wel de koopsom in contanten te restitueren.
 6. De garantie vervalt indien artikelen door de Klant zijn doorverkocht aan een derde.
 7. De garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt dat er aan de apparaten is gesleuteld.

14. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

 1. Kringloop-Limburg te Horn leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na, zoals is vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. De door de Klant verstrekte gegevens worden door Kringloop-Limburg te Horn uitsluitend gebruikt in het kader van de Overeenkomst.

15. Verblijf in de winkel 

 1. Kinderen dienen in de winkel te worden vergezeld door minimaal een volwassene. De verantwoordelijkheid voor het kind berust bij de volwassene. De volwassene is aansprakelijkheid voor schade aan de eigendommen en artikelen van Kringloop-Limburg te Horn, toegebracht door het kind.
 2. Kringloop-Limburg te Horn behoudt het recht voor om bij verdenking van diefstal tassen, jassen en andere kleding van de Klant te controleren. In geval van diefstal wordt zonder uitzondering de politie ingelicht.
 3. Huisdieren, anders dan ‘hulphonden’,  worden niet toegelaten in de winkel en werkruimten van Kringloop-Limburg te Horn.  

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

 1. Op de Overeenkomst tussen Kringloop-Limburg te Horn en de Klant en deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en de Algemene levering- en verkoopvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17. Verzuim / ontbinding 

 1. Kringloop-Limburg te Horn blijft eigenaar van het verkochte artikel zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
 2. Indien de Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden voortvloeit, is de Klant zonder ingebrekestelling direct in verzuim. Kringloop-Limburg te Horn is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de Klant gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat door de Klant aan zijn verplichtingen is voldaan, dan wel de Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kringloop-Limburg te Horn tot enige (schade)vergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan Kringloop-Limburg te Horn toekomende rechten.
 3. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Klant verplicht tot vergoeding van de door Kringloop-Limburg te Horn gemaakte kosten.
 4. Is de Klant in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien Kringloop-Limburg te Horn aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

18 Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder op- gave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de Kringloop-Limburg te Horn bekendgemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne- mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies

3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Kringloop-Limburg te Horn. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

19.  Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. In dien de klant een bedrag betaald heeft, zal Kringloop-Limburg te Horn dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terug- zending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voorwaardevermindering van het product wanneer door de Kringloop-Limburg te Horn niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

20. Vindplaats voorwaarden  

 1. Deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn in de winkel van Kringloop-Limburg te Horn op een voor de Klant zichtbare plaats getoond.

21. Biedingen in de webwinkel

 1. Biedingen zijn altijd bindend en excl. verzendkosten.

22. Slotbepaling

 1. Over mogelijke uitzonderingen op deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden en in gevallen waarin deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden niet voorzien beslist de bedrijfsleiding van Kringloop-Limburg te Horn.